Skip to content

Chapitel IV Pensiun - tge prestan l’AVS/AI e la LPP ?

” Quai che l’uman vegl vesa cun seser, na vesa l’uman giuven gnanc en pe. “ Proverbi malian

Il provediment da vegliadetgna basa en Svizra sin l’uschenumnà sistem da las “ 3 pitgas ”!

1.pitga

L’AVS/AI è la pitga la pli impurtanta dal provediment da vegliadetgna. Ella è obligatorica. Ella duai segirar il basegn d’existenza d’ina persuna assicurada en la vegliadetgna e tar invaliditad u en cas da mort per las persunas autorisadas.

2.pitga

La 2.pitga duai segirar entradas adequatas en la pensiun sco cumplettaziun da l’emprima pitga. Tut las persunas obligadas da pajar AVS, da las qualas il gudogn annual surpassa la paja annuala minimala, èn suttamessas a la LPP. Persunas cun in status independent n’èn betg obligadas da s’affiliar a la 2.pitga.

3.pitga

La 3.pitga è in provediment individual e voluntar. L’autezza da las contribuziuns annualas è limitada e po vegnir deducida da la taglia sut tschertas cundiziuns.

Per tgi èn las prestaziuns supplementaras (PS)

Las prestaziuns supplementaras vegnan pajadas, sche las entradas da las trais pitgas na cuvran betg ils custs da basa. Ellas vegnan accordadas dals chantuns e finanziadas en parts egualas dals chantuns e da la Confederaziun. Ils chantuns pon fixar las premissas dal dretg e conceder prestaziuns che surpassan las prestaziuns previsas da la lescha federala davart las prestaziuns supplementaras tar l’AVS/AI.

Cundiziuns per survegnir e la calculaziuun da la renta AVS

Tut las persunas cun activitad da gudogn en Svizra ston pajar a partir dal 1. da schaner suenter lur 17avel anniversari obligatoricamain contribuziuns a l’AVS.
Tut las persunas senza activitad da gudogn ston pajar a partir dal 1. da schaner suenter lur 20avel anniversari obligatoricamain contribuziuns a l’AVS.
Ils patruns deduceschan la « part dal/da la lavurantA » da las contribuziuns a l’AVS da la paja da la persuna emploiada.
IndependentAs cun activitad da gudogn ston pajar las contribuziuns directamain a la cassa da cumpensaziun da l’AVS.
Las entradas da conjugals vegnan summadas. Lura vegnan ellas accreditadas proporziunalmain als partenaris e pajadas separadamain. La summa da las singulas rentas na dastga betg surpassar 150% da la renta maximala mensila.
Per pèrs tar ils quals mo ina da las duas persunas gudogna valan disposiziuns spezialas.

Betg tut las persunas assicuradas a l’AVS n’han il dretg d’ina renta AVS cumpletta e maximala

La renta cumpletta dependa dals onns da contribuziun. Ins sto avair pajà contribuziuns durant 44 onns senza interrupziun. A partir dal 2024 vala quai er per dunnas.

Per survegnir la renta maximala dovri 44 onns da contribuziun cun entradas annualas medias da 88’200 francs (stadi 2023).

Chapitel IV Pensiun - tge prestan l’AVS/AI e la LPP ? Campagna d’infurmaziun 2023 - Action Intermittence
VAIRA – Mintg’onn da contribuziun mancant maina ad ina reducziun da la renta da 2,27%.
VAIRA – Mo persunas che pajan contribuziuns ad ina cassa da cumpensaziun da l’AVS han il dretg d’ina renta.
VAIRA – Er persunas senza activitad da gudogn ston pajar contribuziuns.
VAIRA – En cas da lavur parziala (lavur parziala regulara durant 44 onns) vegn cuntanschida ina renta cumpletta, dentant betg ina renta maximala.
VAIRA – La divisiun da l’activitad da gudogn maina a mancanzas da contribuziuns, uschia che ni ina renta cumpletta ni ina renta maximala na vegn cuntanschida.
VAIRA – Blera glieud, cunzunt la gronda part dals/da las artistAs dumondan prestaziuns supplementaras en la vegliadetgna da renta.

O na ! Quai na savev’jau betg ! Ils artists e la pensiun

L’entir sectur cultural e cunzunt ils artists pateschan d’in martgà da lavur, en il qual las indemnisaziuns e la garanzia sociala n’èn insumma betg suffizientas. Artists da tut las domenas (emploiadAs intermittentAs / independentAs) lavuran savens en plirs pajais ed èn confruntads generalmain cun in tractament fitg inegual. Questa gruppa sociala n’è confruntada betg mo cun lavur parziala, mabain er cun ina divisiun da l’activitad da gudogn. Perquai na po ella mai cuntanscher ni ina renta cumpletta ni ina renta maximala.

La 2.pitga (LPP u cassa da pensiun) n’è praticamain betg existenta e las pitschnas contribuziuns che pon vegnir chapitalisadas per la LPP valan sco entradas che vegnan deducidas da las PS. Fatg è era che mo paucs artists pon contribuir ad ina 3.pitga.

Chapitre IV Retraite - L’AVS/AI et la LPP, ça sert à quoi ? - Campagne d’information 2023 | Kapitel IV Pensionierung - was leisten AHV/IV und BVG ? - Informationskampagne 2023 | Capitolo IV La pensione - a che cosa servono l’AVS/AI e la LPP? - Campagna informativa 2023 | Chapitel IV Pensiun - tge prestan l’AVS/AI e la LPP ? - Campagna d’infurmaziun 2023 - Action Intermittence

Suenter ina vita en relaziuns precaras survegnan pia bunamain tut ils artist svizzers en la vegliadetgna da renta prestaziuns supplementaras, premess ch’els las dumondan. U ch’els ston cuntinuar a far ina lavur da gudogn, independentamain da lur stadi da sanadad. Degn da vegnir menziunà è era che las dunnas da passa 45 onns ch’èn represchentadas fermamain en il sectur cultural ed en professiuns artisticas svaneschan pli e pli dal martgà da lavur, cunquai ch’ellas vegnan emploiadas adina pli darar en questa branscha zunt selectiva.

Chapitel IV Pensiun - tge prestan l’AVS/AI e la LPP ? Campagna d’infurmaziun 2023 - Action Intermittence
Chapitel IV Pensiun - tge prestan l’AVS/AI e la LPP ? Campagna d’infurmaziun 2023 - Action Intermittence

Resursas, links e renviaments a litteratura

Post d’infurmaziun uffizial davart la pensiun en Svizra (DE/FR/IT/EN)

Confederaziun svizra, Fedlex
Lescha federala devart las perstaziuns supplementaras tar l’assicuranza per l’AVS/AI (LPS) (RM/DE/IT/FR)

Portal online da las autoritads svizras davart la pensiun
La penziun en Svizra (RM/DE/IT/FR)

Fundaziun svizra dals artists interprets SIS
Soziale Sicherheit – Grundlagen und Herausforderungen (FR)